ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 BUDE PROBÍHAT VE DNECH 

13. a 14. 5. 2024.

 

Vážení rodiče, v letošním roce se uskuteční zápis za přítomnosti zákonných zástupců i dětí v MŠ.

Doporučujeme vám využít Elektronický předzápis. Usnadní a urychlí vám podání Žádosti.

Jak postupovat:

 1. Zjistěte si svou spádovou mateřskou školu. Seznam spádových ulic pro naši MŠ: Antonína Dvořáka, Bekova, Bezejmenná, Bohuslava Martinů, Cimlerova, Dědkova, Dobrovského, Drahoňovského, Hronkova, Husitská, Jana Krušinky, Jateční plácek, Jičínská, Jindrova, Klidná, Kotrčova, Koutníkova, Kydlinovská, Labská vodárna, Lochenice, Maxe Malého, Mikoláše Alše, Mládeže, Mlýnská, Na Důchodě, Na Okrouhlíku, Na Valše, Náchodská, Oskara Nedbala, Petra Jilemnického, Pobřežní, Pohlova, Předměřická, Říčařova, Říční, Sušilova, Šmilovského, Trutnovská, U Dřevony, U Fotochemy, U Kulturního domu, U Melounky, U Náhona, U Sokola, V Končinách, V Tůních, Vančurovo náměstí, Višňová, Voborníkova, Vocelova, Zahrádkářská osada U Labe. 
 2. Hlásit se můžete i do nespádové MŠ. Je ale vhodné si podat Žádost i do mateřské školy spádové. V nespádové MŠ bude Vaše dítě podle platných přijímacích kritérií zařazeno až za děti spádové, a nemusí být proto z důvodu kapacity školy přijato.
 3. Předzapište své dítě prostřednictvím webu https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/hk-plotiste. Elektronický předzápis bude otevřen od 15. 4. 2024 do 13. 5. 2024 do 24.00 hod.
 4. Pokud nemůžete použít Elektronický předzápis, využijte listinnou podobu Žádosti.
 5. Vyplněnou žádost (vytištěnou z webových stránek školy či vytištěnou prostřednictvím elektronického předzápisu) podepište.
 6. Přiložte k Žádosti povinné dokumenty:
 • Potvrzení dětského lékaře (na zadní straně žádosti) o řádném očkování dítěte, případně, že je dítě proti nákaze imunní nebo že nemůže být očkováno z důvodu kontraindikace. Potvrzení o očkování nemusí předkládat zákonní zástupci dětí, které se do MŠ hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Rodný list dítěte (pouze k nahlédnutí)
 • Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte dokládá zákonný zástupce pouze tehdy, rozhodne-li se pro individuální vzdělávání svého dítěte (bez pravidelné docházky do MŠ). Pokud není oznámení doručeno společně s žádostí, je rodič povinen doručit oznámení do školy dodatečně a to nejpozději do 31. 5. 2024.
 • Pokud má vaše dítě speciální vzdělávací potřeby a bylo již vyšetřeno v příslušném poradenském školském zařízení, můžete k Žádosti přiložit i toto Doporučení školského poradenského zařízení.
 1. Doručení Žádosti do MŠ:

Vyplněnou a podepsanou Žádost a dokumenty doručte do příslušné mateřské školy.  Dostavte se spolu se svým dítětem.

V pondělí 13. 5. 2024 v čase od 10.00 – 11.30 hod a od 12.00 do 17.00 hod nebo v úterý 14. 5. 2024 v čase od 10.00 - 11.30 hod a od 12.00 do 15.00 hod .

 1. Doplňující informace k zápisu: Při vstupu do budovy školy (označeném nápisem ZÁPIS), obdržíte pořadové číslo, dobu do odbavení budete moci trávit ve třídě, případně na zahradě školy.
 2. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vývěsce školy v pondělí 36. 2024
 
 
 

 ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 2024-2025

KRITÉRIA K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

OZNÁMENÍ O INDIVIDUÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ