PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY PLÁCKY OD 1. 6. 2020

 

Provoz mateřské školy je dočasně omezen od 7:00 do 16:00 hodin a je primárně určen dětem rodičů, kteří nezbytně potřebují zajistit dohled nad dětmi předškolního věku z důvodu návratu k pracovním povinnostem. Mateřskou školu mohou omezeně, v době od 8.00 do 12.00 hodin navštěvovat i děti, jejichž rodiče pečují o mladší sourozence (MD).

 

K docházce do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zdravé.

Děti, u kterých bude při ranním filtru zjištěna zvýšená teplota nebo jiné příznaky virové infekce (např. kašel, bolest hlavy, slabost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) nebudou do mateřské školy přijaty!

Předávání dětí a kontrola jejich zdravotního stavu při příchodu do MŠ:

Při vstupu do MŠ dítě i rodič, popř.doprovázející osoba provedou správnou dezinfekci rukou (stojan s dezinfekcí je umístěn ve vestibulu MŠ).

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

Doprovod jednotlivých dětí bude při přijímání/vyzvedávání dítěte dodržovat odstup minimálně 2 m od dalších přítomných osob.

Rodiče předávají dítě paní učitelce před vstupem do třídy po kontrole zdravotního stavu, nevstupují do třídy!

Kontrola zdravotního stavu dítěte vždy při předávání dítěte do mateřské školy:

  • Měření aktuální tělesné teploty bezkontaktním teploměrem za přítomnosti zákonného zástupce dítěte, popřípadě jiné doprovázející osoby
  • Podpisem prezenční listiny zákonný zástupce dítěte, popřípadě doprovázející osoba, každý den ráno současně stvrzuje, že:
  • - dítě nejeví žádné známky akutních zdravotních potíží odpovídající virové infekci (např. horečka, kašel, bolest hlavy, slabost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  • - dítě v posledních 14 dnech nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním,
  • - dítě, jeho rodinný příslušník ani jiná osoba žijící ve společné domácnosti nepodléhá karanténě

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 

 

Rodiče jsou povinni dětem před nástupem do MŠ VČAS NAHLÁSIT STRAVU A ZKONTROLOVAT STAV ÚČTU !

Po dobu omezeného provozu MŠ, nebudou vydávány obědy do jídlonosičů, prosíme tedy o včasné odhlašování.

 

Prosíme rodiče, aby  své dítě telefonicky či sms zprávou nahlásili  k docházce 

pí. Hamplové na tel. čísle 606 032 645.

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ

 

Vážení rodiče,

 blíží se termín podání žádostí na prázdninový provoz 2020. V případě  Vašeho zájmu
o umístění dítěte v době letních prázdnin do jiné mateřské školy v našem obvodu (MŠ Plotiště, MŠ Svobodné Dvory, MŠ Kukleny), 

je nutné  se telefonicky ,SMS nebo zprávou na WhatsApp  přihlásit p.Hamplové do 31.5. 2020. Pokud se nenahlásíte, bude škola vnímat tuto skutečnost tak, že o umístění dítěte v době prázdnin nemáte zájem.

Prosíme Vás o pečlivé zvážení nutnosti umístění Vašeho dítěte do náhradních mateřských škol. 
Zároveň upozorňujeme, že dojde k mísení dětí z různých škol a tím i k možnému  zvýšenému riziku přenosu nákazy.

MATEŘSKÁ ŠKOLA PLÁCKY BUDE UZAVŘENA OD 13.7. DO 21.8.2020.

Rozpis termínů otevřených mateřských škol :

MŠ Svobodné Dvory : K Meteoru od 7. 7. do 10.7. 2020

MŠ Svobodné Dvory: K Dolíkám od 13. 7. do 17. 7. 2020

MŠ Kukleny od 3. 8. do 21. 8 2020

CO JE POTŘEBA UDĚLAT:

  • Do 31. 5. 2020 - nahlásit dítě k docházce o prázdninách
  • Do 11. 6. 2020 -  doručit vyplněnou a podepsanou žádost do naší MŠ Plácky. Na žádosti (viz příloha) rodiče vyplní adresu mateřské školy, do které chtějí umístit dítě (MŠ Svob. Dvory, MŠ Kukleny). Potvrzení lékaře není třeba. (Dodatečný příjem žádostí již mateřské školy nebudou provádět. Pokud nebudete moci v daném termínu žádost podat, kontaktujte nás a dohodněte si náhradní termín podání žádosti).

 

  • Způsob doručení žádost

a/ osobně v MŠ

b/e-mailem s platným elektronickým podpisem

c/ do poštovní schránky mateřské školy Plácky

 

Do 17.6. 2020 Vám bude příslušnou školou emailem zasláno  registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě evidováno.

 

Dne 17.6. 2020 bude vyvěšen seznam přijatých dětí na www. stránkách příslušné školy a ve vývěsce školy.

 

 

  • Dne 22.6. 2020 se rodiče dostaví do MŠ Plotiště, P. Jilemnického 160, v čase od 14.00 – 16.00 hodin uhradit školné a stravné.

 

Předem Vám děkujeme za spolupráci a dodržení stanovených termínů a tím usnadnění složité administrace.

 

Zájemci pouze o MŠ Plácky (provoz od 7. do 10. 7. 2020) a MŠ Sever (provoz od 20. do 27. 7 2020) se nahlásí nejpozději do pátka 12. 6. 2020 .

 

Prázdninový provoz 2020- tabulka

Žádost o přijetí prázdninový provoz